Αίθουσα 4 : Αστικός , δημόσιος βίος και Μουσουλμανική θρησκεία.